SAP705 - Innovació Docent i Iniciació a la Investigació Educativa (Música)

Semestre 2

Sistema d'avaluació

Prova teòrica

50%

Prova pràctica

50%

Criteris de superació

a) La nota mínima per a superar l'assignatura és de 5 punts (nota global de la mitjana ponderada de totes les proves avaluables). Totes les proves avaluables seran recuperables en la segona convocatòria.


b) Les proves avaluables inclouran activitats realitzades durant l'assignatura (10%), un treball acadèmic final (60%) i una exposició oral (30%). 

c) L'alumnat ha d'entregar necessàriament el treball acadèmic perquè se'l considere presentat en l'assignatura.