Sistema d'avaluació

Prova pràctica

50%

Prova teòrica

50%

Criteris de superació

 

Per a superar l'assignatura l'estudiantat ha d'obtenir una puntuació mínima de 5 punts en una escala de 0-10, obtinguda com a suma de les puntuacions de totes les proves. Els estudiants i les estudiantes que es presenten a la prova escrita final es consideraran presentats en la convocatòria. Totes les proves escrites i presentacions de treballs seran recuperables en segona convocatòria.