SAP505 - Innovació Docent i Iniciació a la Investigació Educativa (Matemàtica)

Semestre 2

Sistema d'avaluació

Prova pràctica

50%

Prova teòrica

50%

Criteris de superació

 

En termes generals, per a superar l’assignatura l’estudiantat ha d’expressar-se oral i per escrit de manera correcta i ajustada. No es permetran errors com les faltes d’ortografia.


Per superar l'assignatura l'estudiant o estudianta haurà d'obtenir una puntuació mínima de 5 punts en una escala de 0-10, obtinguda com a suma de les puntuacions de totes les proves. Aquestes proves seran tant proves escrites com a presentació orals i escrites de treballs. Els i les estudiants que es presentin a una prova escrita final, es consideraran presentats a la convocatòria. Totes les proves escrites i les presentacions de treballs seran recuperables a segona convocatòria.