SAP425 - Innovació Docent i Iniciació a la Investigació Educativa (Llengua i Literatura i Ensenyament de l'Espanyol)

Semestre 2

Sistema d'avaluació

Prova pràctica

50%

Prova teòrica

50%

Criteris de superació

Per a superar l'assignatura l'estudiant haurà d'obtenir una puntuació mínima de 50 punts (5 en una escala de 0-10). Els estudiants que es presenten a la majoria dels controls o proves parcials realitzats durant el desenvolupament del curs, o a l'examen final teòric-pràctic (si escau), es consideraran presentats en la convocatòria.

Els estudiants haurien de superar les següents proves:

- una prova pràctica (50%), consistent en el desenvolupament d'un projecte d'innovació educativa;

-una prova teòrica (50%), que consisteix en l'exposició oral, en petits grups, d'una sèrie de lectures recomanades per la professora. S'haurà de llegir amb deteniment els articles corresponents i presentar, 
davant els companys, un breu resum d'aquests, així com una reflexió crítica. Es podrà substituir per l'elaboració d'un assaig, de manera individual, al voltant de les lectures i els coneixements adquirits durant el curs.
En aquest apartat també es tindrà en compte la participació en les activitats de classe, inclosos els fòrums que s'introdueixin a l'aula virtual.

Haurien d'obtenir un mínim de 25% en cadascuna d'elles per a poder sumar les notes.

Totes les parts són recuperables.