SAP126 - Complements per a la Formació Disciplinar de la Tecnologia i Informàtica

Anual

Activitats

Ensenyaments teòrics

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 100
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 36
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE16 - CF. Conèixer contextos i situacions en què s’usen o apliquen els diversos continguts curriculars.

CE17 - CF. Conèixer diferents perspectives de les matèries de l’especialitat per a poder transmetre una visió dinàmica d’aquestes.

CE18 - CF. Conèixer el valor formatiu i cultural de les matèries corresponents a l’especialització i els continguts que es cursen en els respectius ensenyaments.

CE19 - CF. Conèixer la història i els desenvolupaments recents de les matèries de l’especialitat.

CG01 - Conèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a l’especialització docent corresponent, així com el cos de coneixements didàctics entorn dels processos d’ensenyament i aprenentatge respectius. Per a la formació professional s’inclourà el coneixement de les respectives professions.

CG03 - Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la en els processos d’ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de l’especialització cursada.

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge