Activitats

Ensenyaments teòrics

22 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

40 60
Hores presencials Hores no presencials

Competències

1. Capacitat d'organització i planificació. 2. Dirigir i desenvolupar el procés de posada en marxa d'un programa de fidelització. 3. Analitzar els comportaments organitzatius o d'un sector d'activitat (o família de productes) en termes d'estratègies de preus 4. Habilitat per argumentar des de criteris raonables. 5. Habilitat per prendre decisions i resoldre problemes amb rapidesa 6. Capacitat d'anàlisi i síntesi d'informació 7. Capacitat per construir un text escrit comprensible, organitzat, ben documentat i il · lustrat. 8. Manejar els programes informàtics necessaris per a la presentació i desenvolupament d'un projecte. 9. Capacitat d'aplicar coneixements teòrics a un problema pràctic. 10. Conèixer els costums i pràctiques habituals en el desenvolupament d'un pla de fidelització. 11. Promoure el desenvolupament d'actituds i valors que establisquen condicions favorables per a un comportament ètic en el desenvolupament de l'activitat professional. 12. Promoure l'orientació al client. 13. Promoure la innovació i creativitat en el disseny d'estratègies i decisions de màrqueting. 14. Desenvolupar l'orientació a l'assoliment i gran visió comercial, emfatitzant la necessitat d'avaluar i mesurar els resultats de màrqueting. 15. Promoure el desenvolupament d'actituds i valors que establisquen condicions favorables per a un comportament ètic en el desenvolupament de l'activitat professional.

Resultats d'aprenentatge

1. Comprendre la correcta definició del problema i decisions a adoptar sobre la gestió de relacions de clients i la seva importància per a la supervivència de l'organització. 2. Conèixer la importància que té per a l'empresa la retenció de clients, tant des de la perspectiva econòmica com social. 3. Identificar les alternatives en el procés de gestió de les relacions amb clients i disposar dels elements d'anàlisi per decidir entre les mateixes. 4. Capacitat per analitzar la cartera de clients d'una empresa i les implicacions que té per al futur de l'empresa. 5. Conèixer els principals tipus d'informació i els elements de gestió de la mateixa per a la correcta presa de decisions sobre els seus clients. 6. Conèixer i aplicar les principals estratègies de fidelització de clients. 7. Conèixer i identificar els diferents tipus de CRM que existeixen. 8. Conèixer els passos que s'han de seguir en la implementació d'un CRM. 9. Redactar un pla de fidelització de clients.