TU2349 - Patrimoni Cultural i Turisme

Curs 1 - Semestre 2

Temari

Temari

Els continguts impartits en la matèria proporcionen un coneixement en profunditat pel que fa al patrimoni i béns culturals, els quals justifiquen i fonamenten el turisme cultural. En conseqüència, l’assignatura de Patrimoni Cultural i Turisme introdueix a l’alumnat en l’aprenentatge al voltant del patrimoni i dels béns. Tanmateix, aquesta matèria reflexiona sobre la conservació i explica el turisme des de l’interés que suscita el patrimoni històric i artístic, coneixent les diverses manifestacions artístiques i culturals que el propiciaren.

Els continguts a treballar en aquesta matèria s’organitzaran en les següents unitats didàctiques:

1.         Patrimoni i bé cultural. Definició i història dels conceptes.

2.         Tipus de patrimoni i béns.

3.         El patrimoni moble.

4.         El patrimoni immoble.

5.         Conservació i restauració.

6.         La Llei del Patrimoni Històric espanyol.

7.         La Llei valenciana del Patrimoni Cultural.

8.         Organitzacions internacionals.

9.         El museu: Història i organització.

10.     El Patrimoni Cultural com recurs turístic-

11.     TICS per a les promoció del patrimoni i del turisme cultural.