TU2349 - Patrimoni Cultural i Turisme

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Evaluación práctica

60%

Evaluación teórica (oral, tipo test, desarrollo y/o problemas)

40%

Criteris de superació

L'avaluació de cada apartat  i els criteris de superació d'aquesta matèria són els següents: 

- Examen (40%).

- Resolució de problemes (30%). S'inclou dins d'aquest apartat l'assistència i participació en l'aula, així com la presència de l'alumnat en les activitats organitzades pel professorat. L'assistència a classe és obligatòria.

- Treball acadèmic, tutorització i presentació oral (30%). Consisteix en la realització d'una exposició oral individual sobre els recursos patrimonials d'una destinació turística. Aquestes exposicions seran realitzades en l'aula, segons el torn indicat pel professor o la professora en l'aula virtual.

La nota mínima per a aprovar l'assignatura serà un 5 sobre 10. Cadascuna de les proves d'avaluació ha de ser superada amb una nota mínima de 5 sobre 10. Per a superar l'assignatura és necessari superar totes les proves d'avaluació. L'alumne o alumna que no assistisca a classe, no realitze les proves escrites o no presente en classe el treball acadèmic es considerarà no presentat. Si, avaluat en les tres proves, no arribara a la nota mínima, es considerarà suspés.