IR2129 - Ètica de la Intel·ligència Robòtica

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen final

50%

Avaluació continuada

50%

Criteris de superació

L'avaluació respondrà a les exigències del Pla de Bolonya. Per això, serà una avaluació continuada que valore no només els coneixements puntuals de l'alumnat, sinó també les competències assolides. Això fa que s'avaluï l'assignatura tenint en compte tot el treball desenvolupat per l'alumne durant el curs, tant a l'aula com a les pràctiques de laboratori i es completi amb una prova escrita final a la/les convocatòria/s ordinària/es. Perquè l'alumne tingui des del principi el sistema d'avaluació, s'informa detalladament a la guia docent corresponent i durant la presentació de l'assignatura durant la primera sessió d'aula.


1. Examen final (50%): respondrà als continguts didàctics treballats durant les sessions d'aula i estarà compost per una combinació de preguntes obertes o tancades, que poden acompanyar imatges de notícies vinculades amb el temari. La qualificació màxima per a aquesta part serà el 50% de la nota final de lassignatura. Serà necessari:


2. Avaluació contínua (50%): segons aquest sistema, la qualificació s'obtindrà mitjançant la sumatòria d'una sèrie d'activitats i una prova final que permeti al professorat avaluar les competències adquirides al llarg del curs acadèmic. Aquesta qualificació respondrà a la sumatòria dels esforços de l'alunant en els dos apartats següents, i caldrà superar-los tots:


- Pràctiques de laboratori: respondrà a activitats vinculades amb cadascuna de les sessions d'aula i es faran al laboratori. La qualificació màxima per a aquesta part serà el 40% de la nota final de lassignatura.

- Participació activa als seminaris/tallers: aquests serviran de complementació i/o consolidació d'algun contingut específic de les unitats didàctiques a través de la participació d'un/una especialista en el tema. El taller/seminari es basarà en un mètode participatiu, on el/la convidat/da exposarà els continguts i, mitjançant preguntes sobre notícies, vídeos de pel·lícules, etc., reflexionarà conjuntament amb l'alumnat. La qualificació màxima per a aquesta part serà el 10% de la nota final de lassignatura.La part teòrica de l'assignatura es valora amb 5 punts i s'avaluarà a través d'un examen escrit, les característiques bàsiques del qual es comentaran a classe. Nota mínima per fer mitjana amb la resta de proves: 2,5 punts.Teoria (50% de la nota final):


- Examen escrit [test, desenvolupament i/o problemes] (50% de la nota final): es realitzarà una prova escrita (tipus test, desenvolupament o problemes) per comprovar el nivell de coneixements aconseguit per l'alumnat.


 

La part pràctica de l'assignatura (Seminaris i Problemes) es valora amb 5 punts. Nota mínima per fer mitjana amb la resta de proves: 2,5 punts. S'avaluarà de la següent manera:


Pràctiques de laboratori (40% de la nota final):


- Presentació oral i/o pòster (10% de la nota final): realització d'una presentació oral i/o elaboració i defensa d'un pòster relacionat amb els continguts treballats al llarg dels seminaris. Aquesta activitat és d'avaluació continuada i, per tant, no és recuperable.


- Resolució de casos (10% de la nota final): assistència, participació activa i entrega de casos pràctics i altres activitats realitzades en grups petits durant els seminaris. Aquesta activitat és d'avaluació continuada i, per tant, no és recuperable. Aquesta activitat és d'avaluació continuada i, per tant, no és recuperable.


- Resolució dexercicis i problemes (10% de la nota final): es realitzarà una o diverses activitats o proves escrites on lalumnat hauran de resoldre, individualment o en grup, problemes ètics similars als plantejats a classe. La prova es farà en finalitzar les classes de problemes. Aquesta activitat és d'avaluació continuada i, per tant, no és recuperable.


- Elaboració de treballs acadèmics (10% de la nota final): realització individual de treballs sobre casos pràctics al seminari on es valorarà tant el coneixement teòric del temari com l'aplicació pràctica apresa a l'aula de forma conjunta. Aquesta activitat és d'avaluació continuada i, per tant, no és recuperable.


 

Seminaris/tallers (10% de la nota final):


- Participació activa als seminaris/tallers realitzats amb experts/es sobre els continguts de les Unitats Didàctiques.