IR2129 - Ètica de la Intel·ligència Robòtica

Curs 2 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 54
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 44
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi

CG03 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa

CG04 - Coneixement d'una llengua estrangera

CG05 - Capacitat de gestió de la informació

CG06 - Resolució de problemes

CG08 - Raonament crític

CG09 - Aprenentatge autònom

CT1 - Actuar d'una manera ètica, igualitària, inclusiva, responsable i sostenible amb un mateix, amb la resta de persones, amb la societat i amb el planeta en el seu conjunt.

E36 - Descriure i aplicar les nocions i directrius fonamentals de l'ètica i la deontologia professional, i de les implicacions d'aquestes, per a una ètica de l'activitat de la intel·ligència robòtica.

E37 - Integrar en la societat robots aplicant criteris ètics de confiança i responsables, i saber transmetre els beneficis que la robòtica i la intel·ligència artificial poden aportar, sense ignorar els riscos d'una incorrecta aplicació.

Resultats d'aprenentatge

- Ser capaç d'organitzar i comprendre informació sobre conflictes de valors relacionats amb els desenvolupaments de la intel·ligència robòtica.

- Ser capaç d'argumentar críticament i prendre decisions respecte a desafiaments que planteja la IA en les societats obertes i interconnectades actuals.

- Saber reconèixer escenaris possibles en contemplar les normatives i directives internacionals d'una IA de confiança i responsable.

- Saber avaluar l'impacte social en matèria ètica de les investigacions i innovacions pròpies de la IA i la robòtica.

- Conèixer les nocions i directrius fonamentals d'una intel·ligència artificial de confiança i responsable.