Metodologia

Metodologia didàctica

Sessions teòriques presencials amb tot el grup: classe magistral.
Ensenyaments pràctics en laboratori, presencials en grup reduït, amb l'ús de diverses aplicacions de programari i de maquinari.
Seminaris presencials en grup reduït en què es practicaran els conceptes vistos en les sessions teòriques.