IR2118 - Sensors i actuadors

Curs 2 - Semestre 2

Temari

Temari

En aquesta assignatura s'aborda l'estudi dels conceptes fonamentals necessaris per a entendre els principis de funcionament de sensors i actuadors.

A continuació, s'exposen les tècniques necessàries per a l'adaptació de diferents tipus de senyals a les característiques dels circuits digitals emprats en els processadors i microcontroladors que constitueixen el nucli informàtic de qualsevol robot.

Finalment, es mostren les propietats i característiques de sensors i actuadors classificats per la classe de magnituds amb què permeten interactuar.

Temari de teoria

1. Conceptes generals
1.1. Sistemes de mesura i transductors
1.2. Aspectes electrònics dels circuits digitals
1.3. Instrumentació

2. Conversió A/D i D/A
2.1. Aspectes teòrics
2.2. Convertidors A/D y D/A

3 Adaptació de nivells elèctrics
3.1. El transistor
3.2. L'amplificador operacional
3.3. Filtrat y conversió de voltatges

4. Sensors
4.1. Calibració
4.2. Interfaces digitals
4.3. Sensors de temperatura
4.4. Sensors de pressió
4.5. Sensors de magnituds mecàniques
4.6. Sensors òptics
4.7. Sensors de variables químiques

5. Actuadors
5.1. Actuadors òptics
5.2. Actuadors acústics
5.3. Actuadors tèrmics
5.4. Actuadors electromecànics
5.5. Motors elèctrics
5.6. Activació de càrregues d'alterna
5.7. Actuadors pneumàtics
5.8. Acutadors hidràulics


Temari de laboratori:

1. Ús d'instruments de laboratori
2. Calibratge de sensors
3. Sensors digitals: detectors
4. Entrades analògiques i digitals
5. Activació de motors de corrent continu
6. Activació de càrregues d'alterna