IR2118 - Sensors i actuadors

Curs 2 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

En les sessions de teoria s'emprarà la lliçó magistral combinada amb la resolució de problemes i l'estudi de casos, tant de manera individual com en grup.
En les sessions de laboratori es realitzaran pràctiques guiades seguint les instruccions dels butlletins de pràctiques sota la supervisió del professorat.