IR2114 - Programació Avançada

Curs 2 - Semestre 1

Temari

Temari

 1. Transició de Python a C++
  • Compilació i executables
  • Declaració de variables
  • Sintaxi bàsica de C++
 2. Proves de programari
  • Principis
  • Caixa negra i caixa blanca
  • xUnit
 3. Programació orientada a objectes
  • Conceptes bàsics
  • Herència
  • Polimorfisme i sobrecàrrega
 4. Estructures dinàmiques de dades
  • Punters i gestió de memòria dinàmica
  • Arrays estàtics i dinàmics
  • Implementació de llistes
  • Altres estructures i l'STL
 5. Anàlisi de cost amortitzat
  • Concepte
  • Exemples
 6. Esquemes algorítmics
  • Concepte
  • Exemples