CS2035 - Política Criminal

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Elaboració de treballs acadèmics

30%

Resolució de casos

20%

Criteris de superació

  L'examen consistirà en una part teòrica del 50% (sent necessari per a aprovar 2.5 punts)  i en una part pràctica del 20% (sent necessari per a aprovar 1 punt)

El restant 30% de la nota final correspon a la valoració dels treballs acadèmics o altres activitats que es realitzen al llarg de l'assignatura.

L'examen (prova estrictament necessària per a considerar l'estudiant com presentat) serà escrit i en el se li formularan a l'estudiant preguntes, tant de caràcter teòric com a pràctic, relatives al temari.

La nota global per a superar l'assignatura ha de ser d'apte.Per a aconseguir l'apte fa falta: aprovar l'examen escrit. Només si l'alumne resulta apte en l'examen, se li sumarà la nota corresponent a la realització dels treballs acadèmics o altres activitats que es desenvolupen.