DI2024 - Tecnologia Elèctrica Aplicada al Producte

Curs 3 - Semestre 2

Temari

Temari

TEMA 1. PROCÉS DE DISSENY D'UN PRODUCTE AMB COMPONENTS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS
1.1. Anàlisi de les necessitats
1.2. Coneixements necessaris

TEMA 2. COMPONENTS ELÈCTRICS D'APLICACIÓ AL PRODUCTE
2.1. Per a aconseguir moviment
2.2. Per a transmetre calor
2.3. Per a il·luminar
2.4. Per a interactuar

TEMA 3. FUNCIONS I CONTROL DELS APARELLS
3.1. Sensors
3.2. Microcontroladors
3.3. Diagrames de blocs

TEMA 4. SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA
4.1. Tensions de treball
4.2. Fonts d'alimentació
4.3. Regulador d'alterna
4.4. Piles i bateries
4.5. Panells fotovoltaics
4.6. Regulador buck

TEMA 5. CONNEXIÓ DELS COMPONENTS
5.1. Conductors elèctrics
5.2. Cables
5.3. Circuit imprès
5.4. Relé
5.5. Transistor
5.6. Esquemes elèctrics

TEMA 6. CERTIFICACIÓ DE PRODUCTES AMB COMPONENTS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS
6.1. Marcat CE de conformitat 
6.2. Seguretat elèctrica
6.3. Compatibilitat electromagnètic
6.4. Criteris de disseny

PRÀCTIQUES DE LABORATORI
P1. Mesurament de magnituds elèctriques
P2. Disseny i muntatge d'un circuit electrònic: protoboard.
P3. Funcionament i programació d'un Arduino.
P4. Anàlisi d'electrodomèstics: components.
P5. Anàlisi d'electrodomèstics: esquemes.
P6. Anàlisi d'electrodomèstics: seguretat.

SEMINARIS
S1. Muntatge d'un circuit electrònic amb TINKERCAD.
S2. Disseny per ordinador d'un circuit imprés.
S3. Esquemes elèctrics.
S4. Proteccions elèctriques.