DI2024 - Tecnologia Elèctrica Aplicada al Producte

Curs 3 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia d'ensenyament reflectida, així com la manera en què s'ha estructurat i organitzat està d'acord amb les indicacions reflectides en la memòria verificada del grau, la qual inclou:

Lliçó magistral: mètode expositiu que consisteix en la presentació d'un tema lògicament estructurat amb la finalitat de facilitar informació organitzada i que segueix criteris adequats a la finalitat pretesa. Centrat fonamentalment en l'exposició verbal per part del professorat, amb suport de tècniques multimèdia, dels continguts sobre la matèria objecte d'estudi.

Resolució d'exercicis i problemes per part del professorat: el professorat desenvolupa i interpreta solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposada inicialment. S'usa com a complement a la lliçó magistral.

Resolució d'exercicis i problemes per part de l'estudiantat: situacions on l'alumnat ha de desenvolupar i interpretar solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposada inicialment.

Treball de laboratori: mètode que consisteix en el desenvolupament per part de l'alumnat d'un treball específic de laboratori cientificotecnològic sota la supervisió del professorat. Aquest tipus de metodologia es distingeix per l'elevada autonomia amb què ha de treballar l'alumnat.

Seminaris de presentació i debat: el professorat plantejarà casos pràctics que l'estudiantat analitzara i als quals proposarà i justificaràn solucions durant algunes classes pràctiques i durant el seu temps de treball personal. Les solucions proposades seran posteriorment supervisades pel professorat i compartides amb la resta de l'estudiantat. Es fomentarà el debat entre l'estudiantat sobre les solucions proposades, on s'analitzaran i compararan els diferents aspectes de cadascuna d'aquestes.

 Aprenentatge a través de l'Aula Virtual: situació d'ensenyament-aprenentatge en la qual s'usa un ordinador amb connexió a la xarxa com a sistema de comunicació entre professorat-alumnat i es desenvolupa un pla d'activitats formatives integrades dins del currículum.