DI2024 - Tecnologia Elèctrica Aplicada al Producte

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Prova final

50%

Avaluació continuada

50%

Criteris de superació

D'acord amb les directrius del pla d'estudis, l'avaluació contempla:


Prova final (50%)
 – Examen presencial a l'AulaVirtual (30%)
 – Presentació d'un projecte de disseny d'un aparell elèctric (20%)

Avaluació contínua (50%), la qual està dividida en:
 – Pràctiques de laboratori (15%)
 – Seminaris (15%)
 – Resolució de problemes (20%)


Primera convocatòria ordinària

La qualificació final de l'assignatura s'obtindrà depenent de la nota obtinguda en l'examen final.

– Si la nota de l'examen final és igual o superior a 4:
   
   Qualificació: 0.30·examen final + 0.20·projecte + 0.30·laboratori + 0.20·problemes.

– Si la nota de l'examen final és inferior a 4:

   Qualificació: 1.00·examen final.

S'exigeix una qualificació mínima global de 5 punts sobre 10 per a superar l'assignatura.

L'alumnat es considerarà presentat a la primera convocatòria únicament si es presenta a l'examen final.


Segona convocatòria ordinària 

Es guarda la qualificació obtinguda en l'examen final de la primera convocatòria si la nota que es va obtindre va ser igual o superior a 4. I també es guarden les notes obtingudes en l'avaluació contínua. El sistema de qualificació és el mateix que en la primera convocatòria ordinària.

– Si la nota de l'examen final és igual o superior a 4:

   Qualificació: 0.30·examen final + 0.20·projecte + 0.30·laboratori + 0.20·problemes

Si el projecte o alguna de les parts de l'avaluació contínua estan suspeses, es poden recuperar amb un percentatge de penalització fent l'activitat que corresponga.
 · Projecte. Es pot presentar novament, mantenint el seu pes del 20% de la nota final.
 · Pràctiques de laboratori. Es podran recuperar part d'elles. La nota màxima que es podrà obtindre és d'un 15% de la nota final. 
 · Problemes. S'augmentarà el pes de l'examen final del 30 al 50% de la nota final, ja que coincideixen els continguts.

– Si la nota de l'examen és inferior a 4:

   Qualificació: 1.00·examen final.

A conseqüència de l'anterior, la recuperació de les activitats d'avaluació contínua sol la realitzarà l'alumnat que haja obtingut una nota igual o superior a 4 en l'examen final de la primera o segona convocatòria.

S'exigeix una qualificació mínima global de 5 punts sobre 10 per a superar l'assignatura.

L'alumnat es considerarà presentat a la segona convocatòria si es presenta el seu examen final o si lliura alguna de les activitats previstes per a recuperar l'avaluació contínua.

Revisió de les qualificacions davant del professorat
L'alumnat, que per causa justificada, considere que qualsevol de les seues qualificacions ha de ser revisada, podrà sol·licitar-ho segons el procediment i les dates que en cada ocasió es publiquen, d'acord amb els articles 20 i 21 de la Normativa d'avaluació dels estudis oficials de grau i màster de la Universitat Jaume I.

Honestedat acadèmica
En compliment de la Normativa d'avaluació dels estudis oficials de grau i màster de la Universitat Jaume I, segons l'article 5.7, "l'estudiantat haurà d'abstindre's de la utilització o cooperació en procediments fraudulents en les proves d'avaluació". I conforme a l'article 11 d'aquesta, "l'alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització d'aquestes proves d'avaluació. Les conductes o les actuacions que contravinguen aquestes regles en la realització d'una prova d'avaluació, implicarà la qualificació de "zero" en l'avaluació de la corresponent activitat. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d'avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de "zero", en aqueixa convocatòria, i la possible incoació, si escau, d'un procediment sancionador". D'aquesta manera, tenint en compte tots dos articles de la normativa, les sancions que es deriven del frau en proves d'avaluació seran aplicable a tot l'estudiantat implicat en l'incident.