DI2024 - Tecnologia Elèctrica Aplicada al Producte

Curs 3 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

21 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

11 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE13 - Coneixement de les tecnologies i components elèctrics d’aplicació al producte.

CG2 - Treball en equip.

CG3 - Raonament crític.

Resultats d'aprenentatge

CG3.OB16.01 Aprendre a realitzar el disseny integral d’un aparell amb components elèctrics i electrònics

CG2.OB16.01 Aprendre a treballar de forma col·laborativa en el disseny integral d’un aparell amb components elèctrics i electrònics.

CE13.OB16.2 Saber aplicar durant el disseny la normativa relativa a la protecció enfront de xocs elèctrics dels aparells electrodomèstics i aprendre a realitzar els assajos de seguretat definits en la normativa.

CE13.OB16.1 Aprendre els fonaments bàsics d’electricitat que són necessaris per al disseny elèctric de productes de consum i saber seleccionar els principals materials i components que poden constituir un producte elèctric.