Sistema d'avaluació

Prova final

70%

Avaluació contínua

30%

Criteris de superació

Aquests criteris d'avaluació i superació de l'assignatura prenen com a base, detallen i especifiquen la Normativa d'avaluació dels estudis oficials de grau i màster de la Universitat Jaume I (Aprovada pel Consell de Govern núm. 3, de 13 de març 2017).

a) La nota mínima per a superar l’assignatura és el 50% de la puntuació en cadascuna de les dues parts (A1 i A2)

- A1. PROVA FINAL: L’examen  final té un valor total de 7. En cas de no presentar-se a l’examen final (prova teòrica final), l'estudiant o l'estudianta es considerarà en les actes de l'assignatura com “no presentat”.

- A2. AVALUACIÓ CONTINUADA. Treball personal acadèmic (realització de treballs pràctics, powerpoints, presentacions en les sessions de seminaris etc.). Té un valor de 3 punts (2,5 dels Powers i altres possibles activitats / 0,5 de les presentacions fetes als seminaris). Aquests treballs es realitzaran al llarg del curs, per la qual cosa poden ser considerats avaluació contínua (30% de l'assignatura). Cal presentar-los dins del termini fixat perquè puntuen sobre el 100%; si es presenten més tard, es puntuaran sobre el 80%, però necessàriament han d'estar tots penjats en l'Aula Virtual el dia de l'examen final. En cas que un estudiant o estudianta no presente aquest treball (totes i cadascuna de les seues parts), es considerarà en les actes de l'assignatura com a “no presentat”.

Els treballs pràctics (power-point, etc.) que se presenten a la segona convocatòria (bé perquè no s’havien presentat en la primera o bé perquè calia recuperar-los) puntuen sobre el 80% del seu valor inicial (un power lliurat en la segona convocatòria que estigués per a 10 tindria una qualificació de 8, i així proporcionalment). La nota corresponent a les assistències i presentacions realitzades en els seminaris (fins a 0,5 punt, o 5% de la nota) no es pot recuperar en la segona convocatòria (es conserva la que s’havia tret en la primera convocatòria). 

Per a aprovar l'assignatura, i  poder fer la mitjana entre la part A1 i la part A2,  s'ha de tenir en cada part una puntuació mínima del 50% del seu valor.

En cas contrari, si es té només una part aprovada en la primera convocatòria, per a la segona convocatòria se li guardaria la nota aprovada i recuperarà la suspesa. Per a poder guardar la nota de l'examen teòric final, aquesta ha de ser igual o superior al 50% de la puntuació d'aquesta prova en la primera convocatòria del curs. arriba al 50% de les parts

Si la nota mínima d'alguna de les parts no arriba al 50%: en el acta apareixerà la nota que hagués resultat de poder-se fer la mitjà, sempre que el resultat no fora superior a 4,5. En cas de ser igual o superior se li posarà 4,5.

En diferents anys acadèmics no es guarden notes. Tot comença de nou.

L’esmentat treball personal, la temàtica i les normes del qual seran establides pel professorat a principi de curs. Com a data límit totes i cadascuna de les activitats que conformen aquest treball han d'estar presentades el mateix dia i hora de l'examen teòric de curs. En la nota del treball també es tindrà en compte les activitats que el professorat demane en les classes pràctiques, seminaris i de tutoria. En cas de no entregar el treball teoricopràctic, es considerarà a l'estudiant o estudianta com a “no presentat”. La presentació dels treballs (powers, etc.) en els seminaris pot valer fins a 0,5 punts de l'assignatura i s'ha de realitzar necessàriament.  El treball ha de tenir la qualitat pròpia d'un treball universitari (estructuració, redacció i citació correctes); tot plagi del tipus "copiar i enganxar" l'invalidarà immediatament.

b)  Perquè l’estudiantat es considere com presentat, en una convocatòria, ha de presentar-se a l'examen teòric; i presentar el treball personal acadèmic (totes i cadascuna de les activitats proposades).

Revisió d'exàmens davant del professorat
Els i les alumnes que per causa justificada consideren que la qualificació dels seus exercicis o examen ha de ser revisada, podran sol·licitar la revisió segons el procediment i les dades que es publiquen i que es regiran pel que indiquen els articles 20 i 21 de la Normativa d’avaluació dels estudis oficials de grau i màster de la Universitat Jaume I.

Apartat d'honestedat acadèmica:

En compliment de la Normativa d'avaluació dels estudis oficials de grau i màster de la Universitat Jaume I, "L’estudiantat ha d’abstenir-se de la utilització o cooperació en procediments fraudulents en les proves d’avaluació.” (article 5.7)

I, conforme a l’article 11 de la mateixa:

“L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació. Les conductes o les actuacions que contravinguen aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero”, en eixa convocatòria, i la possible incoació, si escau, d’un procediment sancionador.”

D’aquesta manera, tenint en compte sengles articles de la normativa, les sancions que es deriven del frau en proves d’avaluació seran d’aplicació a tot l’alumnat implicat en l’incident.