Temari

Temari

L'assignatura consta de cinc temes: el primer tema està relacionat amb l'electroestàtica, el segon amb el corrent continu i altern, el tercer amb la mecànica de fluids, el quart amb l'òptica geomètrica, i l'últim amb termodinàmica.

 

Tema 1. Electroestàtica

1. Càrrega elèctrica i la seua conservació.

2. Conductors i aïllants.

3. Llei de Coulomb.

4. Camp elèctric. Principi de superposició.

5. Potencial electroestàtic i diferència de potencial.

6. Energia potencial electroestàtica.

7. Línies de camp i superfícies equipotencials.

 

Tema 2. Corrent continu i corrent altern

1. Corrent elèctric i intensitat de corrent.

2. Resistència i llei d'Ohm.

3. Potència elèctrica. Llei de Joule.

4. Força electromotriu.

5. Circuits elèctrics.

6. Regles de Kirchhoff.

7. Associació de resistències. Resistència equivalent.

8. El mètode dels corrents de xarxa. Càlcul de resistències equivalents.

9. Teorema de Thèvenin.

10. Voltímetres i amperímetres.

11. Introducció al corrent altern.

 

 Tema 3. Dinàmica de fluids

1. Introducció.

2. Principis de Pascal i Arquimedes.

3. Tensió superficial. Capil·laritat.

4. Despesa i equació de continuïtat.

5. Equació de Bernoulli.

6. Fluids viscosos. Règims laminar i turbulent.

 

 

Tema 4. Òptica geomètrica

1. Introducció.

2. Velocitat de propagació.

3 Principi de Huygens.

4. Reflexió i refracció.

5. Prismes. Dispersió de la llum.

6. Diòptries

7. Espills

8. Lents fines.

9. L'ull humà.

10. Instruments òptics.

 

 Tema 5. Termodinàmica

1. Concepte de temperatura. Escales de temperatura.

2. Dilatació tèrmica.

3. Llei dels gasos ideals.

4. Concepte de calor.

5. Capacitat tèrmica i calor específica.

6. Canvis de fase i calor latent.

7. Transferència d'energia tèrmica.

8. Calor i treball. Primer principi de la termodinàmica.

9. Energia utilitzable.

10. Màquines i motors tèrmics.

11. Refrigeradors.

 

Pràctiques de laboratori

 

1a sessió: Polímetres (laboratori: TD2305AL)

2a sessió: Transferència tèrmica (laboratori: TD2306AL)

3a sessió: Viscositat i tensió superficial (laboratori: TD2306AL)

4a sessió: Òptica (laboratori: TD1014AL)