Metodologia

Metodologia didàctica

El desenvolupament de l’assignatura s’estructura en quatre activitats formatives: ensenyaments teòrics, ensenyaments pràctics (problemes), ensenyaments pràctics (laboratoris), i treball personal. Aquestes activitats estaran catalogades com a presencials i no presencials, segons si estan pensades per a ser realitzades en o fora de l’horari de classe, respectivament.

En els ensenyaments teòrics s’emprarà la metodologia de lliçó magistral per a la presentació dels conceptes i procediments fonamentals, així com resolució d’exercicis i problemes mitjançant el plantejament de tasques pràctiques relacionades amb l’aplicació dels dits conceptes fonamentals. Part d’aquests exercicis i problemes es realitzaran en horari no presencial. A més, per a resoldre’ls es requerirà que l’alumnat busque informació més enllà de la presentada en la lliçó magistral i els exercicis i problemes resolt, mitjançant recerques bibliogràfiques i altres fonts d’informació.

Els ensenyaments pràctics (problemes) se centraran en l’aplicació pràctica, sense utilitzar l’ordinador, dels conceptes i procediments introduïts en classe de teoria. Aquestes classes es dedicaran a la resolució d’exercicis i problemes plantejats en uns butlletins de problemes, excepte dues d’aquestes, que estaran destinades a la realització, en horari presencial, d’exàmens orientats a avaluar la capacitat de l’alumnat per a resoldre els tipus de problemes plantejats en aquestes classes. Aquests exàmens estaran indicats en la planificació de l’assignatura.

Finalment, els ensenyaments pràctics (laboratoris) tindran com a finalitat l’aplicació pràctica mitjançant treball de laboratori, utilitzant l’ordinador, dels conceptes i procediments treballats en les sessions de teoria i problemes. El treball en aquestes classes es basarà en resolució d’exercicis i problemes i serà avaluat en horari presencia. La durada de cada una de les parts anteriors en cada sessió de laboratori serà determinada pel professorat responsable d’aquella.

La metodologia d’ensenyament reflectida, així com la manera com aquesta s’ha organitzat/estructurat, és concordant amb les indicacions de la memòria verificada del grau.