Sistema d'avaluació

Prova final

75%

Avaluació contínua

25%

Criteris de superació

La qualificació final de l'assignatura es reparteix de la manera següent:

    
- Proves escrites de teoria i problemes (TP): 75%

    
- Pràctiques de laboratori (Lab): 20% de la nota

    
- Treball continu (TC): 5% de la nota


Es realitza un únic examen oficial (primera i segona convocatòria), la data de realització s'anuncia al SIA.


Per aprovar l'assignatura (primera o segona convocatòria), la qualificació final de l'alumnat ha de ser major o igual a 5 sobre 10, i es calcula mitjançant la fórmula següent:

Nota final = 0,75 · (TP) + 0,2 · (Lab) + 0,05 · (TC)

Com a nota mínima es necessita un 4,5 en les parts TP i Lab per fer mitjana entre les tres parts en què es divideix l'assignatura.

Nota pràctiques de laboratori (Lab). La nota obtinguda en pràctiques de laboratori (Lab) incideix en un 20% de la qualificació final. La nota de pràctiques correspon a la mitjana de les valoracions obtingudes per les memòries de les diferents pràctiques que s'han de dur a terme. Només les persones assistents a les sessions de pràctiques poden presentar la memòria. L'alumnat que no haja presentat informes de pràctiques en les dates establertes, no li serà avaluada aquesta part en la primera convocatòria. L'assistència a les pràctiques és obligatòria, si es falta a una sessió ha de ser justificada amb antelació i la pràctica s'ha de recuperar amb un altre grup. Com a nota mínima es necessita un 4,5 en la nota de laboratori per fer mitjana entre les tres parts en què es divideix l'assignatura. Aquesta part de l'assignatura és recuperable mitjançant un examen escrit en la segona convocatòria ordinària de l'assignatura.

Treball continu (TC). Aquesta part es qualifica en funció dels problemes que lliure al llarg del curs. A més, en la classe de resolució de problemes, es valora la participació activa de cada alumne o alumna, fins a un total màxim de 0,5 punts (5% de la qualificació final). Aquesta part de l'assignatura no és recuperable en segona convocatòria. Es guarda la nota obtinguda en la primera convocatòria per a la segona.

Primera convocatòria
Es considera com a presentat un alumne o alumna a la convocatòria, quan ha presentat almenys el 60% de les tasques avaluables o es presente a la prova o examen final de l' assignatura.


Segona convocatòria
A la segona convocatòria ordinària, l'alumnat que no haja superat la part de pràctiques de laboratori podrà recuperar-la mitjançant un examen escrit que es desenvoluparà el mateix dia de l'examen teòric de la segona convocatòria. Els criteris que se segueixen per a fer mitjana entre les tres parts de què es compon l'assignatura són els mateixos que en la primera convocatòria (cal obtenir una nota mínima de 4,5 punts (sobre 10), en la prova escrita de teoria i problemes i en la part del laboratori, per a poder fer mitjana entre les tres parts en què es divideix l'assignatura). Es considera com a presentat si es realitza la prova escrita de teoria i problemes (TP). La part de treball continu no és recuperable en segona convocatòria. Es guarda la nota obtinguda en la primera convocatòria per a la segona.

Els criteris que s'han de seguir per a fer mitjana entre les tres parts de què es compon l'assignatura són els mateixos en 1a i 2a convocatòria (cal obtenir una nota mínima de 4,5 punts (sobre 10) a la prova escrita de teoria i problemes i a la part del laboratori, per a poder fer mitjana entre les tres parts en què es divideix l'assignatura). La nota que apareixerà a l'acta si no s'arriba a la nota mínina en alguna de les parts, serà la nota de la part que no ha arribat a la nota mínima de 4,5.

Revisió d'exàmens
L'alumnat que, per causa justificada, considere que la qualificació dels seus exercicis o el seu examen ha de ser revisada, pot sol·licitar-ne la revisió segons el procediment i les dates que es publiquen, i que es regiran per allò que s'ha indicat en els articles 20 i 21 de la Normativa d'avaluació dels estudis oficials de grau i màster de la Universitat Jaume I.

Honestedat acadèmica
En compliment de la Normativa d'avaluació dels estudis oficials de grau i màster de la Universitat Jaume I, "l'estudiantat s'ha d'abstenir de la utilització o cooperació en procediments fraudulents en les proves d'avaluació" (article 5.7). I, d'acord amb l'article 11 d'aquesta: "l'alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització d'aquestes proves d'avaluació.
Les conductes o les actuacions que contravinguen aquestes regles en la realització d'una prova d'avaluació, implicaran la qualificació de "zero" en l'avaluació de la corresponent activitat.
En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d'avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de "zero", en aquesta convocatòria, i la possible incoació, si escau, d'un procediment sancionador".
D'aquesta manera, tenint en compte sengles articles de la normativa, les sancions que es deriven del frau en proves d'avaluació seran d'aplicació a tot l'estudiantat implicat en l'incident.


AVALUACIÓ PER COMPETÈNCIES 

COMPETÈNCIES

PONDERACIÓ

- CE2 - Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica, electroestàtica i corrent continu i la seua aplicació per a la resolució de problemes.

- CE24 - Comunicar-se de manera efectiva oralment i per escrit, amb la redacció d'informes, memòries i tota la documentació escrita i gràfica necessària per a transmetre les idees i projectes realitzats.

- CG2 - Treball en equip

- CG3 - Raonament crític

- CG4 - Aprenentatge autònom 20%


- CE2 - Compressió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica, electroestàtica i corrent continu i la seua aplicació per a la resolució de problemes.

- CE24 - Comunicar-se de manera efectiva oralment i per escrit, amb la redacció d'informes, memòries i tota la documentació escrita i gràfica necessària per a transmetre les idees i projectes realitzats.

- CG4 - Aprenentatge autònom 5%


- CE2 - Compressió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica, electroestàtica i corrent continu i la seua aplicació per a la resolució de problemes.

- CE24 - Comunicar-se de manera efectiva oralment i per escrit, amb la redacció d'informes, memòries i tota la documentació escrita i gràfica necessària per a transmetre les idees i projectes realitzats.

- CG3 - Raonament crític 75%