Activitats

Ensenyaments teòrics

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

14 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 33
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE24 - Comunicar-se de manera efectiva oralment i per escrit, amb la redacció d'informes, memòries i tota la documentació escrita i gràfica necessària per a transmetre les idees i projectes realitzats.

CE2 - Compressió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica, electroestàtica i corrent continu i la seua aplicació per a la resolució de problemes.

CG2 - Trabajo en equipo

CG3 - Razonamiento crítico

Resultats d'aprenentatge

CG3.F02.02 Plantejar i planificar la resolució de problemes d'enginyeria, seguint els procediments estàndard utilitzats en els entorns tècnics i científics.

CG2.F02.02 Aplicar el procés de mesura de magnituds físiques implicades en experiments d'electricitat, dinàmica de fluids, òptica i termodinàmica i representar els resultats d'aquest procés en memòries, realitzades en equips de dues persones.

CE24.F02.02 Expressar-se amb la correcció i precisió adequades a l'entorn tecnològic de l'enginyeria.

CE2.F02.02 Saber aplicar les lleis de l'electricitat, dinàmica de fluids, òptica i termodinàmica en la resolució de problemes.