ED2066 - Gestió Econòmica en Obres d'Edificació

Curs 3 - Semestre 2

Requisits de matrícula

Aquesta assignatura presenta el següent quadre de requisits de matrícula, de manera que si un estudiant o estudianta es vol matricular d'aquesta assignatura, està obligat a matricular-se també de totes les assignatures mostrades en el quadre que no haja superat dels cursos o semestres precedents.

ED2012 - Construcció II: Estructures de Formigó

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

ED2013 - Estructures II: Estructures en Edificació

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

ED2016 - Dret de l'Edificació (Dret)

Curs 2 - Semestre 2 - Formació bàsica

ED2017 - Construcció III: Estructures d'Acer i Fusta

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

ED2060 - Empresa

Curs 2 - Semestre 1 - Formació bàsica

Quan un estudiant o estudianta ho sol·licite, la comissió de titulació o subcomissió en què delegue estudiarà els casos especials que no s'adapten a aquests requisits i tindrà la potestat d'eximir del seu compliment en els casos que es crega convenient.