ED2066 - Gestió Econòmica en Obres d'Edificació

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Projectes

30%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Criteris de superació

En primera convocatòria:

Amés dels exercicis i treballs desenvolupats  al llarg del semestre, hi haurà un examen final per tal d'assegurar l'assimilación de coneixements suficient, i la seua avaluació es sumarà a la obtinguda en les pràctiques i treballs desenvolupats en el semestre. Cada part deurà superar el 5 per a poder mediar.

Els punts màxims assignats a cada part seran:

a. Pràctiques d'aula, presentades en el termini establit: fins a 1 punt.

b. Treball en grup, presentat en el termini establit: fins a 3 punts

c. Examen: fins a 6 punts

Si el alumno decideix abandonar l'assignatura i no presentar-se al examen final, apareixerà com a no presentat a la qualificació final.

En segona convocatòria: (es guarden les parts superades en primera convocatòria amb almenys 5 punts)

a. Exercici sustitutiu de les pràctiques d'aula: fins a 1 punts.

b. Exercici sustitutiu del treball de Projecte Dirigit: fins a 3 punts

c. Examen: fins a 6 punts 

Un alumne es considerarà presentat en una convocatòria, quan realitze l'exàmen escrit d'aquesta.

Convocatoria extraordinaria: Un examen únic amb al menys 5 punts assolits.