ED2066 - Gestió Econòmica en Obres d'Edificació

Curs 3 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

21 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

14 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 65
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 35
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01 - Comunicació oral i escrita en llengua nadiua.

ECI-O1 - Dirigir l'execució material de les obres d'edificació, de les seues instal·lacions i elements, duent a terme el control qualitatiu i quantitatiu del construït mitjançant l'establiment i gestió dels plans de control de materials, sistemes i execució d'obra, amb l'elaboració dels corresponents registres per a la seua incorporació al Llibre de l'Edifici. Portar el control econòmic de l'obra amb l'elaboració de les certificacions i la liquidació de l'obra executada.

ECI-O4 - Elaborar els projectes tècnics i exercir la direcció d'obres d'edificació en l'àmbit de la seua habilitació legal.

ECI-O5 - Gestionar les noves tecnologies edificatòries i participar en els processos de gestió de la qualitat en l'edificació; realitzar anàlisi, avaluacions i certificacions d'eficiència energètica així com estudis de sostenibilitat en els edificis.

ME22 - Capacitat per a confeccionar i calcular preus bàsics, auxiliars, unitaris i descompostos de les unitats d'obra; analitzar i controlar els costos durant el procés constructiu; elaborar pressupostos.

ME23 - Aptitud per al desenvolupament d'estudis de mercat, valoracions i taxacions, estudis de viabilitat immobiliària, peritatge i taxació econòmica de riscos i danys en l'edificació.

ME26 - Capacitat per a aplicar les eines avançades necessàries per a la resolució de les parts que comporta el projecte tècnic i la seua gestió.

ME29 - Capacitat d'anàlisi dels projectes d'execució i la seua translació a l'execució de les obres.

ME30 - Coneixement de les funcions i responsabilitats dels agents que intervenen en l'edificació i de la seua organització professional o empresarial. Els procediments administratius, de gestió i tramitació.

UJI03 - Capacitat per a analitzar i proposar materials o solucions constructives amb criteris de sostenibilitat en el sector de l'edificació.

UJI08 - Conèixer i aplicar eines informàtiques que utilitzen la metodologia BIM (Building Information Modeling).

Resultats d'aprenentatge

UJI08 - Extraure informació de models BIM per a l'elaboració dels pressupostos i el seu control.

UJI08 - Conèixer eines per a extraure informació de models BIM per a l'elaboració dels pressupostos i el seu control.

UJI03 - Analitzar i proposar materials i solucions constructives amb criteris de sostenibilitat en l'àmbit de la matèria.

ME30 - Conèixer i saber aplicar els procediments administratius en l'àmbit de la matèria.

ME29 - Ser capaç d'analitzar els projectes i execució d'obres en l'àmbit de la matèria.

ME26 - Utilitzar eines informàtiques gràfiques per a la resolució de les parts que comporta el projecte tècnic i la seua gestió.

ME23 - Conèixer la sistemàtica per a la realització d'estudis de mercat.

ME22 - Ser capaç de confeccionar i calcular preus bàsics, auxiliars, unitaris i descompostos de les unitats d'obra; analitzar i controlar els costos durant el procés constructiu; elaborar pressupostos.

CG01 - Ser capaç i competent per a la producció oral i escrita de documents relatius al seu treball professional relacionat amb l'àmbit de la matèria.