ED2025 - Instal·lacions Electrotècniques

Curs 3 - Semestre 1

Temari

Temari

TEMA 1. Conceptes bàsics d’electricitat

1.1 Generalitats. Lleis, magnituds i unitats

1.2 Corrent continu i corrent altern

1.3 Sistemes monofàsics i trifàsics

1.4 Màquines elèctriques


TEMA 2. Producció, transport i distribució d’energia elèctrica

2.1 Introducció

2.2 Producció d’energia elèctrica

2.3 Transport d’energia elèctrica

2.4 Distribució d’energia elèctrica

2.5 Centres de transformació

2.6 Escomesa de l'edifici


TEMA 3. Electrificació d’un edifici

3.1 Classificació de les instal·lacions elèctriques

3.2 Nivells d’electrificació. Previsió de càrregues

3.3 Càlculs de conductores elèctrics de corrent monofàsic i trifàsic


TEMA 4. Instal·lacions d’enllaç

4.1 Esquemes

4.2 Escomesa

4.3 Caixa general de protecció

4.4 Línia general d’alimentació

4.5 Centralització de comptadors

4.6 Derivacions individuals

4.7 Dispositius generals i individuals de comandament i protecció. Interruptor de control de potència


TEMA 5. Instal·lació de presa de terra

5.1 Presa de terra

5.2 Parallamps


TEMA 6. Instal·lacions interiors

6.1 Conductors

6.2 Tubs i canals protectors

6.3 Protecció contra sobreintensitats

6.4 Protecció contra contactes directes i indirectes

6.5 Nombre de circuits i característiques

6.6 Recepció, posada en obra, proves i control de la instal·lació


TEMA 7. Instal·lacions provisionals

7.1 Auxiliar d’obra

7.2 Grups electrògens

7.3 Quadros de comandament i protecció

7.4 Enllumenat provisional

7.5 Verificacions


TEMA 8. Instal·lacions d’enllumenat

8.1 Conceptes bàsics. Magnituds i unitats

8.2 Producció de llum

8.3 Tipus de làmpades

8.4 Lluminàries

8.5 Enllumenat interior

8.6 Enllumenat exterior

8.7 Il·luminació arquitectònica


TEMA 9. Energia solar fotovoltaica

9.1 Introducció

9.2 Sistemes fotovoltaics connectats a xarxa