ED2025 - Instal·lacions Electrotècniques

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Projectes

25%

Memòries i informes de pràctiques

15%

Criteris de superació

D'acord amb les directrius del pla d'estudis, l'avaluació contempla:

1. Examen escrit (60%), que estarà dividit en:

– Problemes plantejats al llarg del curs (30%).

– Qüestionari final tipus test a l'AulaVirtual (30%).

2. Memòria i informes de les pràctiques (15%)

3. Projectes (25%), que estarà dividida en:

– Documentació del projecte (15%).

– Presentació oral (10%).


Per a superar l'assignatura és necessari complir les següents condicions:

– obtindre una nota mínima de 4 sobre 10 tant en el projecte com en el qüestionari final. Quan no es complisca, la qualificació màxima que es podrà obtindre en l'assignatura serà 4,5.

– obtindre una nota global en l'assignatura igual o superior a 5 sobre 10.


Per a la segona convocatòria es guardaran les qualificacions obtingudes en la parts amb nota igual o superior a 4. Si se suspén:

– els problemes plantejats al llarg del curs: s'haurà de realitzar un examen de problemes el mateix dia de la prova final, amb un pes del 30%,

– el qüestionari tipus test, s'haurà de fer un nou qüestionari, amb el mateix pes del 30%.

– les pràctiques de laboratori: es podran recuperar parcialment, fins a un 5%, contestant un qüestionari específic a l'AulaVirtual,

– la documentació del projecte: s'haurà de fer un nou lliurament, amb el mateix pes del 15%, 

– la presentació oral del projecte: s'haurà de fer una nova presentació, amb el mateix pes del 10%,


Una nota inferior a 4 en el projecte o en el qüestionari final suposarà suspendre l'assignatura. El sistema de puntuació serà el de la primera convocatòria.


Es considerarà presentat a la convocatòria corresponent tot l'estudiantat que presente el projecte o faça el qüestionari final.