ED2025 - Instal·lacions Electrotècniques

Curs 3 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

14 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 53
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 40
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01 - Comunicació oral i escrita en llengua nadiua

CG07 - Capacitat de gestió de la informació.

ECI-O1 - Dirigir l'execució material de les obres d'edificació, de les seues instal·lacions i elements, duent a terme el control qualitatiu i quantitatiu d'allò construït mitjançant l'establiment i gestió dels plans de control de materials, sistemes i execució d'obra, amb l'elaboració dels corresponents registres per a la seua incorporació al Llibre de l'Edifici. Portar el control econòmic de l'obra amb l'elaboració de les certificacions i la liquidació de l'obra executada.

ECI-O4 - Elaborar els projectes tècnics i exercir la direcció d'obres d'edificació en l'àmbit de la seua habilitació legal.

ECI-O5 - Gestionar les noves tecnologies edificatòries i participar en els processos de gestió de la qualitat en l'edificació; realitzar anàlisi, avaluacions i certificacions d'eficiència energètica així com estudis de sostenibilitat en els edificis.

ECI-O6 - Dirigir i gestionar l'ús, conservació i manteniment dels edificis, amb la redacció dels documents tècnics necessaris. Elaborar estudis del cicle de vida útil dels materials, sistemes constructius i edificis. Gestionar el tractament dels residus de demolició i de la construcció.

ME13 - Aptitud per a aplicar la normativa específica sobre instal·lacions al procés de l'edificació.

ME15 - Capacitat per a desenvolupar constructivament les instal·lacions de l'edifici, controlar i planificar la seua execució i verificar les proves de servei i de recepció, així com el seu manteniment.

Resultats d'aprenentatge

ME15 - Ser capaç de desenvolupar constructivament les instal·lacions de l'edifici, controlar i planificar la seua execució i verificar les proves de servei i de recepció, així com el seu manteniment.

ME13 - Ser capaç d'aplicar la normativa específica sobre instal·lacions al procés de l'edificació.

CG07 - Ser capaç de buscar informació en l'àmbit de la matèria.

CG01 - Aptitud per a redactar documents que formen part de projectes d'execució elaborats en forma multidisciplinària.