ED2018 - Estructures III: Formigó Armat i Fonamentacions

Curs 3 - Semestre 1

Requisits de matrícula

Aquesta assignatura presenta el següent quadre de requisits de matrícula, de manera que si un estudiant o estudianta es vol matricular d'aquesta assignatura, està obligat a matricular-se també de totes les assignatures mostrades en el quadre que no haja superat dels cursos o semestres precedents.

ED2012 - Construcció II: Estructures de Formigó

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

ED2013 - Estructures II: Estructures en Edificació

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

ED2059 - Estructures I: Elasticitat i Resistència de Materials

Curs 2 - Semestre 1 - Formació bàsica

Quan un estudiant o estudianta ho sol·licite, la comissió de titulació o subcomissió en què delegue estudiarà els casos especials que no s'adapten a aquests requisits i tindrà la potestat d'eximir del seu compliment en els casos que es crega convenient.