ED2018 - Estructures III: Formigó Armat i Fonamentacions

Curs 3 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

26 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG02 - Treball en equip

CG04 - Aprenentatge autònom

CG05 - Coneixement d'una llengua estrangera

CG06 - Resolució de problemes

CG08 - Informàtica relativa a l'àmbit d'estudi

ECI-O1 - Dirigir l'execució material de les obres d'edificació, de les seues instal·lacions i elements, amb el control qualitatiu i quantitatiu del construït mitjançant l'establiment i gestió dels plans de control de materials, sistemes i execució d'obra, amb l'elaboració dels corresponents registres per a la seua incorporació al Llibre de l'Edifici. Portar el control econòmic de l'obra amb l'elaboració de les certificacions i la liquidació de l'obra executada.

ECI-O3 - Dur a terme activitats tècniques de càlcul, mesuraments, valoracions, taxacions i estudis de viabilitat econòmica; realitzar peritatges, inspeccions, anàlisis de patologia i altres anàlegs i redactar els informes, dictàmens i documents tècnics corresponents; efectuar alçaments de plànols en solars i edificis.

ECI-O4 - Elaborar els projectes tècnics i exercir la direcció d'obres d'edificació en l'àmbit de la seua habilitació legal.

ECI-O5 - Gestionar les noves tecnologies edificatòries i participar en els processos de gestió de la qualitat en l'edificació; realitzar anàlisi, avaluacions i certificacions d'eficiència energètica així com estudis de sostenibilitat en els edificis.

ECI-O6 - Dirigir i gestionar l'ús, conservació i manteniment dels edificis, amb la redacció dels documents tècnics necessaris. Elaborar estudis del cicle de vida útil dels materials, sistemes constructius i edificis. Gestionar el tractament dels residus de demolició i de la construcció.

ME14 - Aptitud per al predimensionament, disseny, càlcul i comprovació d'estructures i per a dirigir la seua execució material.

ME29 - Capacitat d'anàlisi dels projectes d'execució i la seua translació a l'execució de les obres.

Resultats d'aprenentatge

ME29 - Ser capaç d'analitzar els projectes i execució d'obres en l'àmbit de la matèria.

ME14 - Ser capaç de seleccionar la tipologia més adequada en cada cas i dimensionar els elements de fonamentació per a construccions i equipament industrial.

ME14 - Ser capaç de predimensionar, dissenyar, calcular i comprovar estructures en l'àmbit de la matèria.

ME14 - Ser capaç de dimensionar estructures de formigó armat sobre la base de la teoria d'estats límits últims i estats límits de servei.

ME14 - Ser capaç d'aplicar la normativa vigent aplicable al formigó armat com a material estructural.

CG08 - Ser capaç de construir models d'estructures de barres de formigó armat, comprovar el seu dimensionament i projectar noves estructures emprant eines informàtiques comercials.

CG06 - Ser capaç de resoldre problemes de dimensionament d'elements estructurals senzills i elements de fonamentació de formigó armat.

CG05 - Utilitzar de manera correcta la terminologia tècnica bàsica de disseny d'estructures de formigó, en anglès.

CG04 - Ser capaç d'analitzar i dimensionar, de manera autònoma, estructures diferents a aquelles analitzades en classe.

CG02 - Ser capaç d'organitzar el treball en equip per al projecte d'estructures de formigó armat en un termini establit.