ED2017 - Construcció III: Estructures d'Acer i Fusta

Curs 2 - Semestre 2

Temari

Temari

Bloc temàtic I: PROCÉS D'EXECUCIÓ D'ESTRUCTURES DE FUSTA

CONTINGUTS

UNITAT 1. Generalitats
Tema 1.1. Introducció.
Tema 1.2. Normativa i disposicions sobre la construcció en fusta.
Tema 1.3. Tipologies segons el material.
Tema 1.4. Avantatges i inconvenients de les estructures de fusta.

UNITAT 2. Unions
Tema 2.1. Introducció.
Tema 2.2. Tipus d'unió.
Tema 2.3. Notació en els plans d'execució.
Tema 2.4. Recomanacions generals i constructives per a unions en peces de fusta
Tema 2.5. Defectes de les unions.

UNITAT 3. Tipologia estructural
Tema 3.1. Introducció.
Tema 3.2. Estructures tradicionals.
Tema 3.3. Estructures especials.

UNITAT 4. La fusta com a material sostenible per a elements estructurals
Tema 4.1. Introducció.
Tema 4.2. Gestió sostenible dels boscos.
Tema 4.3. Avaluació del cicle de vida i de l'impacte ambiental
Tema 4.4. Eficiència energètica.
Tema 4.5. Ús de la fusta com a...
Tema 4.6. Tractament de la fusta.
Tema 4.7. Bibliografia.

Bloc Temàtic II: PROCÉS D'EXECUCIÓ D'ESTRUCTURES DE METÀL·LIQUES

CONTINGUTS

UNITAT 5. Principis bàsics
5.1. Introducció
5.2. Regles i normes de les construccions d'acer
5.3. Tipus d'acer, perfils laminats
5.4. Protecció de l'acer
5.5. Avantatges i inconvenients de les construccions d'acer

UNITAT 6.
Mètodes d'unió
6.1. Introducció
6.2. Unions reblades
6.3. Unions soldades
6.4. Cordons de soldadura
6.5. Preparació de les vores
6.6. Defectes del cordó de soldadura
6.7. Recomanacions per a l'ús del cordó de soldadura
6.8. Unions caragolades.
6.9. Recomanacions per a l'ús d'unions caragolades

 UNITAT 7. Tipus d'estructures

7.1. Introducció
7.2. Estructures estàticament determinades
7.3. Estructures de bigues contínues
7.4. Estructures estàticament indeterminades
7.5. Estructures especials
7.6. Estabilitat horitzontal. Bigues de lligat i muntants
7.7. Unions en estructures metàl·liques

UNITAT 8. Plaques base de pilars
8.1. Introducció
8.2. Funcionament de les plaques base de columna
8.3. Descripció dels elements de les plaques base
8.4. Perns. Funcions
8.5. Diferents situacions constructives i recomanacions per a ancorar plaques base
8.6. Muntatge de plaques base ancorades
8.7. Tipus d'ancoratges per a plaques base

UNITAT 9. Pilars
9.1. Introducció
9.2. Tipus de pilars
9.3. Pilars simples amb un únic perfil
9.4. Pilars simples amb diversos perfils
9.5. Pilars simples amb perfils i xapes
9.6. Estructura de pilars
9.7. Pilars compostos
9.8. Pilars de reforç
9.9. Pilars mixtos: formigó i acer
9.10. Canvis en el perfil del pilar

UNITAT 10. Bigues d'acer
10.1. Introducció
10.2.
Tipus de bigues d'acer
10.3. Bigues d'acer simples
10.4. Bigues d'acer múltiples
10.5. Bigues d'acer de reforç
10.6. Estructura de bigues
10.7. Bigues lleugeres
10.8. Diferents formes de construcció
10.9.
Canvis en els perfils

 UNITAT 11. Bigues de gelosia

11.1. Introducció
11.2. Tipus de bigues de gelosia
11.3. Regles de construcció de bigues de gelosia indeformables
11.4.
Elements de bigues de gelosia
11.5. Organització de barres i unions
11.6. Formes d'ensambladura de les unions
11.7. Bigues Boyd
11.8. Disposicions constructives. Nusos de suport. Solució constructiva de bigues de gelosia.

UNITAT 12. Suports
12.1. Introducció
12.2. Suports de bigues
12.3. Suports de ponts

UNITAT 13.
Pòrtic simple
13.1. Introducció
13.2. Definició
13.3. Tipus de pòrtics
13.4. Mètode de treball
13.5. Detall de l'estructura
13.6. Detalls constructius del pòrtic. Juntes: juntes rígides i juntes articulades

 UNITAT 14. Lloses mixtes

14.1. Introducció
14.2. Tipus de lloses mixtes
14.3. Components de forjats
14.4. Maneres de treballar amb forjats mixtos
14.5. Solucions constructives amb forjats mixtos
14.6.
Elements de coberta. Panells de xapa metàl·lica utilitzats per a cobertes i tancaments d'edificis industrials
14.7. Detalls constructius

UNITAT 15. Execució d'estructures metàl·liques
15.1.
Introducció
15.2. Planificació de l'obra
15.3. Producció del taller
15.4. Muntatge in situ
15.5. Protecció