ED2017 - Construcció III: Estructures d'Acer i Fusta

Curs 2 - Semestre 2

Requisits de matrícula

Aquesta assignatura presenta el següent quadre de requisits de matrícula, de manera que si un estudiant o estudianta es vol matricular d'aquesta assignatura, està obligat a matricular-se també de totes les assignatures mostrades en el quadre que no haja superat dels cursos o semestres precedents.

ED2004 - Anglès (Idioma Modern)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

ED2010 - Construcció I: Fonaments

Curs 1 - Semestre 2 - Obligatòria

ED2052 - Física I

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

ED2055 - Expressió Gràfica Arquitectònica I

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

ED2059 - Estructures I: Elasticitat i Resistència de Materials

Curs 2 - Semestre 1 - Formació bàsica

Quan un estudiant o estudianta ho sol·licite, la comissió de titulació o subcomissió en què delegue estudiarà els casos especials que no s'adapten a aquests requisits i tindrà la potestat d'eximir del seu compliment en els casos que es crega convenient.