ED2017 - Construcció III: Estructures d'Acer i Fusta

Curs 2 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

 


Desenvolupament de les classes teòriques

La metodologia utilitzada es basa en la participació activa dels estudiants i de les estudiantes, tant en les classes teòriques com en les pràctiques. El desenvolupament teòric de la matèria es basarà en el mètode de la classe magistral participativa, en el qual es combinen la lliçó magistral pel professorat i el treball individual de l'estudiantat. La classe magistral se suporta amb l'ús de presentacions amb projector i el desenvolupament de detalls constructius en la pissarra. L'alumnat, al mateix temps que el professorat, plasma els dits detalls en els apunts. Posteriorment, es desenvolupen exercicis pràctics que amplien l'exposició prèvia. Els exercicis es treballen a manera de tallers entre els mateixos grups d'alumnes que desenvolupen el Projecte.

En les sessions pràctiques i laboratoris es realitzen: visites a obres, treballs de camp, exercicis i problemes, conferències. Després de cada un d'aquests, si són visites a obra, per grups, l'alumnat ha d'elaborar un informe. En el cas d'exercicis, es resolen durant les classes pràctiques amb el suport del professorat. L'entrega s'efectua en el mateix horari o s'habiliten aplicacions d'entrega a través de l'aula virtual.

Les sessions tutoritzades apliquen la docència per projectes.