ED2017 - Construcció III: Estructures d'Acer i Fusta

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Projectes

30%

Memòries i informes de pràctiques

10%

Criteris de superació

Per a aprovar l'assignatura cal obtindre un cinc en la suma de les tres parts.

Per a obtenir una nota ponderable entre les parts de l'assignatura, és obligatori obtenir almenys un 40% en la nota de l'examen.

Es considerarà que un o una estudiant s'ha presentat a una convocatòria si aquest alumne o alumna es presenta a l'examen escrit.

L'estudiantat que per causes justificades, i si és informat a l'inici del semestre, no puga seguir un itinerari presencial, pot acollir-se a un itinerari no presencial amb examen final.

Pes de les parts en l'avaluació:

Convocatòria 1

- Examen escrit, 60%

- Memòries i informes de pràctiques, 10%

- Projectes, 30%

 

Convocatòria 2

- Examen escrit, 60%

- Memòries i informes de pràctiques, 10% (Es tindrà en compte la nota obtinguda en la Convocatòria 1)

- Projectes, 30% (Es tindrà en compte la nota obtinguda en la Convocatòria 1).

*En la Convocatòria 2 no es recuperaran les parts de Memòries i informes de pràctiques ni Projectes.

Convocatòria extraordinaria

- Examen escrit 100%