ED2017 - Construcció III: Estructures d'Acer i Fusta

Curs 2 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

14 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 38
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa.

CG05 - Coneixement d'una llengua estrangera.

ECI-O1 - Dirigir l'execució material de les obres d'edificació, de les seues instal·lacions i elements, dur a terme el control qualitatiu i quantitatiu del construït mitjançant l'establiment i gestió dels plans de control de materials, sistemes i execució d'obra, i elaborar els corresponents registres per a la seua incorporació al Llibre de l'Edifici. Portar el control econòmic de l'obra i elaborar les certificacions i la liquidació de l'obra executada.

ECI-O3 - Dur a terme activitats tècniques de càlcul, mesuraments, valoracions, taxacions i estudis de viabilitat econòmica; realitzar peritatges, inspeccions, anàlisis de patologia i altres anàlegs i redactar els informes, dictàmens i documents tècnics corresponents; efectuar alçaments de plans en solars i edificis.

ECI-O4 - Elaborar els projectes tècnics i exercir la direcció d'obres d'edificació en l'àmbit de la seua habilitació legal.

ECI-O5 - Gestionar les noves tecnologies edificatòries i participar en els processos de gestió de la qualitat en l'edificació; realitzar anàlisi, avaluacions i certificacions d'eficiència energètica així com estudis de sostenibilitat en els edificis.

ECI-O6 - Dirigir i gestionar l'ús, conservació i manteniment dels edificis i redactar els documents tècnics necessaris. Elaborar estudis del cicle de vida útil dels materials, sistemes constructius i edificis. Gestionar el tractament dels residus de demolició i de la construcció.

ME07 - Aptitud per a identificar els elements i sistemes constructius, definir la seua funció i compatibilitat, i la seua posada en obra en el procés constructiu. Plantejar i resoldre detalls constructius.

ME08 - Coneixement dels procediments específics de control de l'execució material de l'obra d'edificació.

ME12 - Capacitat per a aplicar la normativa tècnica al procés de l'edificació, i generar documents d'especificació tècnica dels procediments i mètodes constructius d'edificis.

ME14 - Aptitud per al predimensionat, disseny, càlcul i comprovació d'estructures i per a dirigir la seua execució material.

ME29 - Capacitat d'anàlisi dels projectes d'execució i la seua translació a l'execució de les obres.

UJI01 - Capacitat de proposar solucions innovadores i creatives en el sector de l'edificació.

UJI02 - Conèixer l'impacte mediambiental i sostenibilitat en l'àmbit de l'edificació.

UJI03 - Capacitat per a analitzar i proposar materials o solucions constructives amb criteris de sostenibilitat en el sector de l'edificacion.

Resultats d'aprenentatge

UJI03 - Seleccionar sistemes constructius amb criteris de sostenibilitat.

UJI02 - Descriure els impactes ambientals produïts en els processos d'edificació.

UJI01 - Ser capaç d'identificar les noves necessitats del sector de la construcció en l'àmbit de la matèria.

ME29 - Ser capaç d'analitzar els projectes i execució d'obres en l'àmbit de la matèria.

ME14 - Ser capaç de predimensionar, dissenyar, calcular i comprovar estructures en l'àmbit de la matèria.

ME12 - Ser capaç d'aplicar la normativa tècnica i generar documents en l'àmbit de la matèria

ME08 - Conèixer i saber aplicar els procediments de control d'execució en l'àmbit de la matèria.

ME07 - Ser capaç d'identificar elements constructius, plantejar i resoldre detalls constructius en l'àmbit de la matèria.

CG05 - Saber utilitzar correctament la terminologia en anglès de l'àmbit de la matèria.

CG01 - Ser capaç i competent per a la producció oral i escrita de documents relatius al seu treball professional relacionat amb l'àmbit de la matèria.