ED2010 - Construcció I: Fonaments

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Projectes

40%

Memòries i informes de pràctiques

10%

Criteris de superació


Primera convocatòria

L'assignatura es pot aprovar seguint dos itineraris. El primer itinerari serà obligatori per a tot l'alumnat de nova matrícula i que justifiqui no tenir problemes d'assistència a classe ni de formació de grups de treball. La forma d'aprenentatge d'habilitats està basada en la realització de treballs individuals i en grup (ABP) l'avaluació pot ser realitzada mitjançant exposició oral.
 

Primer itinerari:

L'alumnat haurà de seguir aquest itinerari que s'avaluarà de la manera següent:

- Les habilitats apreses s'avaluen mitjançant la puntuació dels ABP.

- Els coneixements adquirits s'avaluen mitjançant examen de tipus test, preguntes curtes i preguntes a desenvolupar.

Les condicions per aprovar l'assignatura són:

- Fer tots els lliuraments dels ABP (40%) en les dates assenyalades.

- Lliurar els informes finals (10%) en les dates assenyalades.

- Obtenir a l'almenys una puntuació de 4 sobre 10 tant en pràctiques, laboratoris i en l'examen de teoria (50%) per intervenir entre les parts.

- Obtenir més d'un 5 sobre 10 de nota global a l'assignatura.

La nota de pràctiques i laboratoris dependrà al seu torn de l'assistència de l'alumne / a.


Segon itinerari:

Examen lliure i lliuraments lliures (a justificar) amb distribució de percentatges de notes igual a l'itinerari 1.

notes:

- El lliurament dels treballs s'ha de fer en el termini d'una setmana des del dia que es planteja el treball a realitzar

- L'assistència es té en compte per a la nota final.

- L'alumne o alumna que iniciï l'itinerari es considerarà presentat en la primera convocatòria dels exàmens.

Segona convocatòria

Els criteris per a superar l'assignatura en segona convocatòria seran els mateixos que per a la primera.

Convocatòria extraordinària

Els criteris per a superar l'assignatura en convocatòria extraordinària serà la realització de les diferents parts de l'assignatura en un examen.