ED2010 - Construcció I: Fonaments

Curs 1 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

21 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

14 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 37
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa

CG05 - Coneixement d'una llengua estrangera

ECI-O1 - Dirigir l'execució material de les obres d'edificació, de les seues instal·lacions i elements, duent a terme el control qualitatiu i quantitatiu del construït mitjançant l'establiment i gestió dels plans de control de materials, sistemes i execució d'obra, elaborant els corresponents registres per a la seua incorporació al Llibre de l'Edifici Portar el control econòmic de l'obra elaborant les certificacions i la liquidació de l'obra executada

ECI-O3 - Dur a terme activitats tècniques de càlcul, mesuraments, valoracions, taxacions i estudis de viabilitat econòmica; realitzar peritatges, inspeccions, anàlisis de patologia i altres anàlegs i redactar els informes, dictàmens i documents tècnics corresponents; efectuar aixecaments de plans en solars i edificis

ECI-O4 - Elaborar els projectes tècnics i exercir la direcció d'obres d'edificació en l'àmbit de la seua habilitació legal

ECI-O5 - Gestionar les noves tecnologies edificatòries i participar en els processos de gestió de la qualitat en l'edificació; realitzar anàlisi, avaluacions i certificacions d'eficiència energètica així com estudis de sostenibilitat en els edificis

ECI-O6 - Dirigir i gestionar l'ús, conservació i manteniment dels edificis, redactant els documents tècnics necessaris Elaborar estudis del cicle de vida útil dels materials, sistemes constructius i edificis Gestionar el tractament dels residus de demolició i de la construcció

ME01 - Capacitat per a interpretar i elaborar la documentació gràfica d'un projecte, realitzar presa de dades, aixecaments de plans i el control geomètric d'unitats d'obra

ME04 - Coneixement dels materials i sistemes constructius tradicionals o prefabricats empleats en l'edificació, les seues varietats i les característiques físiques i mecàniques que els defineixen

ME06 - Coneixement de l'evolució històrica de les tècniques i elements constructius i els sistemes estructurals que han donat origen a les formes estilístiques

ME07 - Aptitud per a identificar els elements i sistemes constructius, definir la seua funció i compatibilitat, i la seua posada en obra en el procés constructiu Plantejar i resoldre detalls constructius

ME12 - Capacitat per a aplicar la normativa tècnica al procés de l'edificació, i generar documents d'especificació tècnica dels procediments i mètodes constructius d'edificis

ME26 - Capacitat per a aplicar les eines avançades necessàries per a la resolució de les parts que comporta el projecte tècnic i la seua gestió

UJI07 - Capacitat d'aplicar sistemes avançats de representació i comunicació gràfica en processos edificatoris

Resultats d'aprenentatge

ME06- Conocer la evolución de las técnicas constructivas que han dado lugar a los principales estilos arquitectónicos.

ME26 - Utilizar herramientas informáticas para el estudio constructivo de un edificio.

ME12 - Ser capaz de aplicar la normativa técnica y generar documentos en el ámbito de la materia.

ME07 - Ser capaz de identificar elementos constructivos, plantear y resolver detalles constructivos en el ámbito de la materia.

ME04 - Ser capaz de identificar los sistemas constructivos de la construcción tradicional.

ME01 - Ser capaz de realizar representaciones gráficas en el estudio constructivo de un edificio.

CG05 - Saber utilizar terminología en inglés del ámbito de la materia.

CG01 - Ser capaz y competente para la producción oral y escrita de documentos relativos a su trabajo profesional relacionado con el ámbito de la materia.