AG1829 - Millora Genètica Vegetal

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Exàmen

65%

Avaluació contínua

35%

Criteris de superació

L'avaluació constarà de dos tipus de proves, exàmens escrits i avaluació  contínua de pràctiques i dels problemes de curs tutorizats. Es realitzarà sumant punts de les diferents proves propostes. L'avaluació queda com es mostra a continuació:

A) Exàmens escrits.  

L'examen de teoria consistirà en una prova escrita amb preguntes sobre els continguts vistos en tots els temes a excepció del 2, 6 i 7. Valdrà fins a 5.5 punts del total de la nota. Es podrà realitzar un examen parcial voluntari a meitat del semestre dels temes 1, 3, 4 i 5. Este examen valdrà el 30% de la nota de teoria. En l'examen final de la primera convocatòria els alumnes podran examinar-se nomes de la segona part (en cas de haver realitzat l'examen parcial) o de tota la part de teoria. L'examen de pràctiques consistirà també en una prova escrita amb preguntes curtes sobre les pràctiques 1 i 3. Valdrà fins a 1 punt del total de la nota. És obligatori realitzar estos exàmens per a superar l'assignatura. Per a superar esta part és necessari obtindre una puntuació mínima de 5 sobre 10. La recuperació d'esta part, en la segona convocatòria del curs, es realitzarà amb un examen semblant al descrit.
 

B) Avaluació continua.

B1) Pràctiques. La pràctica 2 s'avaluaran de forma contínua al finalitzar la session. Els alumnes hauran de presentar obligatòriament els resultats obtinguts al realitzar la pràctica o bé un informe que els reflectisca per a poder aprovar la part pràctica. Esta part valdrà fins a 1 punt del total de la nota. Donades les característiques d'esta pràctica, si no es realitza durant el curs no es podrà recuperar.

B2) Resolució de problemes de curs (2 a elegir entre 5). Es basarà en els continguts dels temes 2, 6 i 7. Es podrà consultar apunts i bibliografia per a resoldre'ls. És obligatori realitzar-los i entregar-los per a superar l'assignatura. Tindrà un valor de fins a 2.5 punts i s'avaluarà de forma contínua. Per a superar esta part és necessari obtindre una puntuació mínima de 5 sobre 10. Si no es supera esta part, a l'exam escrit s'inclourà un problema per a resoldre. En la segon convocatoria del curs s'inclurà també un examen amb problemes per a qui no haja superat esta part.

En el cas que un estudiant no obtinguera els punts necessaris per a superar l'assignatura, per no haver realitzat alguna de les activitats o no haver superat alguna/s d'ella/s, es considerarà la possibilitat que repetisca la part/s implicada/s o en el pitjor dels casos haurà de realitzar un examen teòric, un pràctic i una nova col·lecció de problemes. En estiga cas, per a superar l'assignatura haurà d'obtindre una nota mínima de 5 sobre 10.

NOTA: En el moment que no hi hagi docència de l'assignatura, l'avaluació de la part continua s'avaluarà en l'examen final.

Es considerarà presentat a la convocatòria qualsevol estudiant que s'haja examinat d'alguna de les parts principals de l'assignatura (teoria, pràctiques o problemes).