AG1829 - Millora Genètica Vegetal

Curs 3 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

36 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

7 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Capacitat per a conèixer, comprendre i utilitzar els principis de genètica i millora vegetal.

CG01 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG11 - Capacitat d'organització i planificació.

Resultats d'aprenentatge

CG11 - Planificar i desenvolupar programes de millora d’espècies vegetals.

CG01 - Ser capaç d’avaluar de forma ponderada la informació existent respecte al control genètic de caràcters d’interès agronòmic, mètodes de selecció i millora a l’hora de fixar els objectius d’un programa de millora varietal.

CE01 - Utilitzar adequadament diferents estratègies de selecció de genotips superiors en poblacions de plantes.

CE01 - Saber utilitzar la hibridació artificial per a desenvolupar encreuaments dirigits en programes de millora.

CE01 - Conèixer els principals mètodes i eines a utilitzar en un programa de millora vegetal.

CE01 - Conèixer els fonaments genètics, reproductius i de dinàmica poblacional que s’apliquen en la millora vegetal.