MI1861 - Organització Educativa

Curs 1 - Semestre 1

Temari

Temari

Tema 1. Teories de l'organització escolar. 

Tema 2. Legislació i política educativa.

Tema 3.  Tipus de centres educatius.

Tema 4. Estructura organitzativa del centre. Òrgans de govern, òrgans de coordinació docent i òrgans de participació.

Tema 5. Documents d'organització i planificació del centre.

Tema 6: Organització de l'aula infantil: espai, temps i materials.

Tema 7: L'estudiantat de l'escola infantil 

Tema 8: L'avaluació de l'estudiantat d'educació infantil i del centre educatiu.

Tema 9: Relació del centre educatiu amb l'entorn.

  Temari/descripció de les pràctiques:

Les pràctiques de l'assignatura estan directament vinculades al contingut teòric, de manera que de cada tema es faran diferents pràctiques per a treballar, de forma individual i/o en grup, i fixar aquests continguts. Es tracta de pràctiques dinàmiques i participatives, on l'estudiantat  ha de ser el motor del seu aprenentatge.