MI1857 - Tècniques i Recursos de Comunicació i Llenguatge Corporal en Educació Infantil

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

S'utilitzaran diferents metodologies en el procés d'ensenyament-aprenentatge. Mètodes directes i mètodes de descobriment es combinaran en funció del tipus de contingut a aprendre, de l'objectiu a aconseguir i de la tasca a realitzar. En tot cas, s'intentarà que l'alumnat sigui el protagonista en el procés, i es derivaran cap a ell totes les decisions possibles. Es busca la seva implicació en l'assignatura com a manera de millorar el resultat acadèmic. La innovació metodològica és un altre dels principis que plantejats l'assignatura. En aquest sentit, es valorarà la possibilitat de realitzar aplicacions d'aprenentatge-servei, de treball cooperatiu i de metodologia basada en problemes com a eines innovadores.

En les sessions de teoria (TE) s'usarà l'ensenyament directe combinat amb l'aprenentatge cooperatiu. També s'emprarà el role playing i els debats. En les sessions de práctica (PR) es faran simulacions práctiques  i es farà una aplicació d'aprenentatge-servei.