MI1857 - Tècniques i Recursos de Comunicació i Llenguatge Corporal en Educació Infantil

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Observació/execució de tasques i pràctiques.

30%

Elaboració i/o exposició de treballs.

30%

Resolució d'exercicis i problemes.

30%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes).

10%

Criteris de superació

- Elaboració i exposició de treballs. Té un valor de el 30% i és recuperable en segona convocatòria.

- Examen escrit. Té un valor de el 10% i és recuperable en segona convocatòria. Per superar aquesta prova s'ha d'obtenir al menys la meitat de la puntuació. 

- Observació / execució de tasques i pràctiques. Té un valor de l'30% i no és recuperable en segona convocatòria.

 - Resolució d'exercicis i problemes. Té un valor de el 30% i és recuperable en segona convocatòria.

Per superar l'assignatura serà necessari puntuar al menys un 50% en els següents apartats: examen escrit, resolució d'exercicis i problemes i elaboració i exposició de treballs.

Es considera que l'alumnat s'ha presentat a la convocatòria en curs quan hagi realitzat i / o presentat totes les activitats d'avaluació.