MI1853 - Taller de Ceràmica Artística per a Educació Infantil

Curs 3 - Semestre 2

Temari

Temari

Bloc I. Introducció al laboratori de ceràmica en relació a l’escultura contemporània. Materials i escola.

1. Evolució de les funcions de la ceràmica a través de la història de l’art.

2. Tecnologies per a la creació. El taller-laboratori. Ferramentes, màquines i EPI (equips de protecció individual).

3. Introducció a les metodologies per a la preproducció artística. Anàlisi, preparació i estudi de materials ceràmics no tòxics, aptes per a ús escolar.

4. El forn ceràmic o mufla: proves de cocció en oxidació i estudi de la corba de cocció.

5. Pràctiques de laboratori: tècniques i conceptes.


Bloc II . El taller com a laboratori. Producció artística: experimentació, tècniques i procediments. 

1. Elements i propietats plàstiques dels materials ceràmics. Teories sobre la ceràmica i les possibilitats expressives.

2. Experimentació de diferents procediments amb diferents tipus de pastes ceràmiques: pastat, estiratge, aplanat, buidatge, modelatge. Decoració amb teixidures, textures, empremtes, setinats, polit, incisions, esgrafiat, relleus, baixos relleus, tallat, perforat o calat i gravats. Procediments per addició i sostracció. 

3. Elaboració i aplicació d'engalves i esmalts. Diferències i anàlisis en les proporcions dels components.

4. Pràctiques de laboratori: procediments, creació i experimentació.


Bloc III. La enseñanza de la cerámica contemporánea: volum i expressió creativa 

1. Introducció a les metodologies per a la producció artística: memòria i presentació oral amb vocabulari específic

2. Transformació espacial del pla mitjançant el plegat i corbat. Estructures i mètodes d'acoblament. 

3. Volum: Escultura, el mitjà i l’entorn.

4. Creació artística. La instal·lació com a instrument d’investigació.