MI1850 - Educació i Comunicació

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Elaboració i/o exposició de treballs

40%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

30%

Entrevista de tutorització i/o informes d'experts

20%

Procés d'autoavaluació i avaluació entre estudiants

10%

Criteris de superació

L'avaluació final es realitza amb la ponderació de les diferents activitats formatives que integren la matèria. Amb caràcter general, s'estableixen com a requisit de superació de l'assignatura tindre una nota de 5 sobre 10 tant en el conjunt de la part individual (elaboració de pràctiques  i tutorització), com la del treball en grup (diari de reflexió i  tutorització). Cada una de les parts és recuperable en segona convocatòria. L'avaluació es completa amb l'autoavaluació del alumnat

Es considera presentat l'alumnat que realitza el 60% de les activitats formatives i una pràctica individual final.