MI1849 - Psicologia de l'Educació (0-6 anys) (Psicologia)

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Elaboració i/o exposició de treballs

30%

Criteris de superació

 

Atesa l'orientació teoricopràctica de l'assignatura, l'avaluació es dividirà en:

a) Avaluació dels coneixements teòrics (70%) mitjançant una prova escrita. Aquesta es realitzarà al final del segon semestre. 

b) Avaluació dels coneixements pràctics (30%) mitjançant l'elaboració i/o  exposició de treballs individuals o grupals. Per a  ser qualIficat en l'acta serà precís que cada estudiant haja realitzat al menys el 50% de les activitats pràctiques proposades en cada curs. Per donar per superada l'assignatura, és necessari aprovar tant la part teòrica com la pràctica. 

- Que la nota de la prova  teòrica siga igual o superior a 5 (35% sobre 70%).

- Que la nota obtinguda en la part pràctica siga igual o superior a 5 (15% sobre 30%).

En cas que no haja superat els mínims a la prova teòrica o a la part pràctica a la primera convocatòria l'alumnat es presentarà a la segona per tal de fer-ho (recuperable a 2a convocatòria)

IMPORTANT: El professorat pot descomptar punts per faltes d'ortografia en les activitat d'avaluació. 
Els i les estudiants es consideraran presentats en una convocatòria oficial en el moment en què es presenten a la prova escrita. 

Nota:

En cas de suspendre la part teòrica de l'assignatura (tenint la part pràctica aprovada), es conservarà la nota de pràctica per a la segona convocatòria.