MI1849 - Psicologia de l'Educació (0-6 anys) (Psicologia)

Curs 2 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

26 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 40
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 50
Hores presencials Hores no presencials

Competències

FB01 - Comprendre els processos d'aprenentatge en el període 0-6 anys.

FBUJI26 - Aplicar el coneixement psicoevolutiu al disseny i planificació de situacions educatives en l'educació infantil.

FBUJI27 - Aplicar el coneixement psicològic al disseny i planificació de situacions educatives en l'aula.

FBUJI29 - Conèixer les principals teories sobre l'aprenentatge humà.

FBUJI30 - Conèixer i aplicar metodologia cientificotècnica en psicologia de l'educació.

FBUJI32 - Conèixer i valorar les variables influents en l'aprenentatge en aquest període.

Resultats d'aprenentatge

R19.8 - Dissenyar una seqüència d'aprenentatge i ensenyament, i sotmetre-la a experimentació per a determinar els seus resultats, mitjançant l'anàlisi.

R19.7 - Desenvolupar habilitats per a l'elaboració d'informes i exposició en públic.

R19.6 - Aplicar coneixements respecte d'això d'estratègies metodològiques per a la planificació de l'ensenyament i aprenentatge.

R19.5 - Dissenyar nous recursos didàctics, tant de caràcter material com a informàtic, per al desenvolupament de l'ensenyament i aprenentatge.

R19.4 - Desenvolupar les habilitats necessàries per al disseny i planificació de processos educatius capaços de provocar canvis cognitius i comportamentals en l'estudiantat.

R19.3 - Desenvolupar les habilitats necessàries per a aplicar les teories i models d'aprenentatge escolar tractats en classe a situacions educatives específiques.

R19.2 - Analitzar el context o entorn educatiu, definir un problema i formular les alternatives, estratègies i mitjans de solució.

R19.1 - Conèixer i comprendre els principis, models i conceptes rellevants que conformen el marc teoricoconceptual de l'assignatura.