MI1848 - Didàctica de la Llengua Espanyola

Curs 2 - Semestre 1

Temari

Temari

1. El caràcter evolutiu i gradual dels processos d’adquisició i aprenentatge de la llengua

1.1. Adquisició i desenvolupament del component fonètic i fonològic.

1.2. Adquisició i desenvolupament del component morfosintàctic.

1.3. Adquisició i desenvolupament del component semàntic.

1.4. Adquisició i desenvolupament del component pragmàtic.

2. El currículum de llengua en l’educació infantil. Els programes plurilingües a la Comunitat Valenciana

2.1. Estructura del currículum d’educació infantil de les administracions educatives: MEC i GVA.

2.2. L’àrea de llenguatge en el currículum en educació infantil (0-6 anys). Fonaments lingüístics i didàctics del currículum d’educació infantil (EI).

3. Adquisició i ensenyament-aprenentatge de la llengua oral. Processos, principis i activitats didàctiques

3.1. Adquisició i desenvolupament del llenguatge oral en els primers anys: el paper de la interacció social.

3.2. Estratègies d’intervenció del mestre o mestra en el desenvolupament del llenguatge: la construcció guiada del coneixement. El maternalès i la teoria de la bastida.

3.3. La llengua oral com a eina de desenvolupament cognitiu, de construcció de sabers lingüístics  i de coneixement del món: l’activitat metalingüística.

3.4. La desigualtat comunicativa i la comunicació a l’aula: estratègies per a fomentar la competència comunicativa i intercultural a l’aula. Criteris per a observar i avaluar el llenguatge infantil.

4. L’aproximació a la llengua escrita. Processos, principis i activitats didàctiques

4.1. Relacions entre el llenguatge oral i el llenguatge escrit.

4.2. Concepte d’alfabetització i literacitat. Fases de desenvolupament de la lectura i l’escriptura en EI.

4.3. El paper de la consciència fonològica en la iniciació de la lectura i l’escriptura.

4.4. Com ensenyar a llegir i a escriure. Activitats didàctiques i contextos apropiats per a ensenyar la llengua escrita en l’escola infantil.

5. L’ensenyament de la llengua espanyola en contextos multilingües. Processos, principis i activitats didàctiques

5.1. La llengua d’arribada a l’escola. L’espanyol dels xiquets i xiquetes immigrants. L’adaptació en els programes lingüístics de l’escola valenciana.

5.2. L’ensenyament integrat de llengües: àmbits d’atenció i disseny de programacions. Les llengües familiars i les llengües de l’escola.