MI1846 - Didàctica General

Curs 1 - Semestre 2

Temari

Temari

Tema 1. Bases didàctiques del procés d'ensenyament-aprenentatge.

1.1. La didàctica: concepte.

1.2. Anàlisi de l’acte didàctic.

1.3. Elements que componen l'acte didàctic.

1.3.1. Necessitats actuals en la formació del personal docent.


Tema 2. Disseny i desenvolupament del currículum.

2.1. El currículum: concepte.

2.2. Les fonts del currículum.

2.3. Nivells de concreció curricular.

2.4. La programació i els seus elements: objectius, competències clau, competències específiques, criteris d’avaluació, sabers bàsics i situacions d’aprenentatge.

 

Tema 3. Models d'anàlisis de l'ensenyament i de planificació.
3.1. Conceptualització.

3.2. Principis metodològics i Disseny Universal per a l'Aprenentatge (DUA).

3.3. Models d'ensenyança.

3.4. La investigació i la innovació curricular: cap a la millora educativa.


Tema 4. 
Gestió de l'aula i dels recursos d'ensenyament.

4.1. Els agrupaments i les modalitats de treball.

4.2. Els temps i les rutines.

4.3. Els espais d'aprenentatge.

4.4. Els mitjans i els recursos en el procés didàctic.


Tema 5. L'avaluació.

5.1. Concepte i normativa.

5.2. Tipus d'avaluació. 

5.3. Tècniques i instruments.